Rehabilitacja kardiologiczna u Bonifratrów

Świetnym przykładem jest realizowany w Łodzi, Projekt rehabilitacji kardiologicznej w Szpitalu Bonifratrów

https://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/aktualnosci/7947-rehabilitacja-kardiologiczna-u-bonifratrow

 

 

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego Sp. z o.o. w Łodzi informuje, iż nasza placówka przystąpiła do realizacji projektu pt.: „Rehabilitacja kardiologiczna u Bonifratrów” .

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej to kwota: 280 098,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.07.2017 r. – 31.12.2018 r.

Obszar realizacji projektu: województwo łódzkie

Projekt adresowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, w szczególności do osób powyżej 50 roku życia – pacjentów kardiologicznych, posiadających wskazania i których stan zdrowia umożliwia podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym.  Projekt ukierunkowany jest na osoby najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych.

W projekcie wezmą udział pacjenci, których lekarz prowadzący (np. kardiolog, kardiochirurg lub lekarz POZ) wyrazi pisemną zgodę na uczestnictwo w projekcie i wypełni ankietę dotyczącą czynników ryzyka.

O ostatecznej kwalifikacji do programu decyduje lekarz realizujący świadczenia w ramach Programu m.in. na podstawie przeprowadzonego testu wysiłkowego.

Program dla każdego pacjenta składać się będzie z:

 • 8 sesji psychoedukacyjnych, w formie warsztatów z prezentacją i materiałami dla uczestników, prowadzonych przez dietetyka, pielęgniarkę, fizjoterapeutę, lekarza lub psychologa,
 • 8 sesji aktywności fizycznej, prowadzonych przez fizjoterapeutę we współpracy z lekarzem,
 • indywidualnych konsultacji z psychologiem, których celem będzie zwiększenia motywacji, redukcji lęku lub wczesnego wykrycia ewentualnych objawów depresji często towarzyszących chorobie,
 • indywidualnych konsultacji z dietetykiem, w celu ustalenia indywidualnego planu żywienia,

Przez cały okres realizacji Programu każdy pacjent będzie miał możliwość telefonicznego kontaktu z wyznaczonym do tego celu członkiem zespołu.

Dwa i cztery miesiące po zakończeniu cyklu ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej w ramach Programu, jeden z członków zespołu skontaktuje się z pacjentem w celu przypomnienia o konieczności stosowania się do zaleceń. Po kolejnych dwóch miesiącach pacjent zostanie zaproszony na wizytę kontrolną – konsultacje lekarską, podczas której ponownie zostaną ocenione czynniki ryzyka.

Na zakończenie wizyty kontrolnej pacjent otrzyma informację dla lekarza prowadzącego.

Świadczenia w ramach Programu będą realizowane przez zespół specjalistów, ściśle współpracujący z lekarzem; w skład zespołu wchodzić będą: pielęgniarka, dietetyk, fizjoterapeuta i psycholog.

Projekt skierowany jest do osób:

 1. a) pacjentów kardiologicznych, posiadających wskazania i których stan zdrowia umożliwia podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym. W projekcie mogą brać udział pacjenci, których lekarz prowadzący (np. kardiolog, kardiochirurg lub lekarz POZ) wyrazi pisemną zgodę na uczestnictwo w projekcie i uzupełni ankietę dot. czynników ryzyka,
 2. b) osób zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego,
 3. c) osób uczących się/pracujących/zamieszkujących na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
 4. d) osób narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub bliskich powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych,
 5. e) pacjentów:

– ze stabilną chorobą niedokrwienną serca (IHD), w tym pacjenci po ostrym zespole wieńcowym (OZW/ACS), u których czynniki ryzyka (palenie tytoniu lub ciśnienie tętnicze ≥140/90 mmHg lub stężenie cholesterolu LDL ≥ 1,8 mmol/l (≥ 70 mg/dl) lub stężenie hemoglobiny glikowanej ≥ 7% lub stężenie glukozy na czczo ≥ 7,0 mmol/l (≥ 126 mgdl) lub wskaźnik masy ciała ≥ 30 kg/m2) nie są wystarczająco kontrolowane,

lub

– z niewydolnością serca (HF) i pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych,

 1. f) osób nie posiadających możliwości uczestniczenia w kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej prowadzonej w warunkach szpitalnych lub na oddziale/w ośrodku dziennym oraz stan kliniczny pacjenta pozwalający na uczestniczenie w ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej,
 2. g) osób w wieku aktywności zawodowej tzn. osób powyżej 15 roku życia, które zaliczają się do grupy osób pracujących/pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych) poszukujących pracy i zainteresowanych jej podjęciem.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

 

więcej informacji znajduje się na stronie:

Rehabilitacja Kardiologiczna u Bonifratrów